игра

 1. v1v1v100
 2. Xateros
 3. Bulatszzz
 4. Torgash0
 5. Elfman99
 6. Makz
 7. FaiziRo
 8. lEdward
 9. Labikuchi
 10. YukiChan
 11. dasty110
 12. abv123
 13. Sgadmer
 14. zipsv
 15. Vanes1612
 16. WizarD2000
 17. Tatyana97