hearthstone

 1. Andrey322
 2. PavelV
 3. Dutchman
 4. Vadim1993
 5. Gerrychka
 6. eto9i
 7. Optima
 8. whenty
 9. inf1n1ty
 10. Gamer3333
 11. tokki0
 12. Skins
 13. Skins
 14. Skins
 15. OneTwo
 16. KonstDol
 17. indiekot
 18. Skins
 19. Skins
 20. SPBSavva